AKOV 2
 
  Välkommen till

  Ärna Kamrat- och Veteranförening

Stadgar för Ärna Kamrat- och Veteranförening
                                 (fd Kungliga Upplands Flygflottilj Kamratförening)
 (Fastställda vid årsmötet 1984-03-16, reviderade vid årsmötena 1995, 2000, 2004, 2014 och 2024)

 §1. Föreningens ändamål
Föreningen är en sammanslutning för dem:

  • som verkat inom F 16/F 20 och övriga förband inom Uppsala garnisons verksamhetsområden,
  • som fortfarande verkar inom Uppsala garnisons verksamhetsområden och
  • för övriga intresserade som vill ta del i vår verksamhet och är svenska medborgare.

Verksamheten syftar till att vidmakthålla och utveckla kamratskapet och kamratstödet samt att bevara garnisonens
traditioner och minnen. Föreningen ska även ge medlemmarna möjlighet att ta del av aktuella försvarsfrågor.
Föreningen har åtagit sig att sköta garnisonsmuseet på Ärna samt att administrera museets omfattande film- och
litteratursamlingar.

 §2. Medlemskap
Var och en som känner samhörighet med föreningens ändamål, kan bli medlem i föreningen. Medlem i föreningen har
medlemskap genom att årligen betala fastställd årsavgift. Styrelsen kan efter särskild prövning och beslut, utnämna medlem
till hedersmedlem. Grunden för utnämning skall vara att medlemmen på ett väsentligt sätt gagnat föreningens verksamhet.

 §3. Inträde

Inträde i föreningen vinns genom anmälan till styrelsen samt erläggande av fastställd avgift.

 §4. Utträde
Medlemskap hävs när medlem skriftligen begär utträde ur föreningen eller då årsavgift ej erlagts före 31 mars nästkommande år.

 §5. Medlemsavgifter
Årlig medlemsavgift fastställs av årsmöte. Hedersmedlem erlägger ingen avgift.

 §6. Styrelsen
Föreningens ärenden handläggs av styrelsen. Styrelsen skall bestå av ordförande och elva ordinarie ledamöter.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, redaktör och kassör. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden
och är beslutsmässig då minst fyra styrelsemedlemmar är närvarande. Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören
var och en för sig. Ordföranden skall väljas för en mandattid på ett år. Ledamot skall väljas för en mandattid på två år,
varvid fem respektive sex väljs vartannat år.

 §7. Revision
Föreningens arbets- och räkenskapsår omfattar kalenderår. Föreningens räkenskaper överlämnas till revisorerna för granskning 
senast 31 januari. Revisionsberättelse överlämnas till styrelsen senast tre veckor före årsmötet.

 §8. Årsmöte
Årsmöte hålls årligen före mars månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse skall delges medlem senast
tre veckor före årsmötet. Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden ingå i dagordningen: 

1. Årsmötet öppnas
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden för mötet justera protokollet
5. Genomgång av verksamhetsberättelsen och beslut därav
6. Genomgång av förvaltningsberättelsen och beslut därav
7. Genomgång av revisionsberättelsen och beslut därav
8. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen
9. Beslut angående innevarande års budget
10. Beslut angående arvoden för styrelsefunktionärer
11. Val av ordförande för en tid av ett år
12. Val av fem/sex ledamöter för en tid av två år
13. Val av två revisorer för en tid av ett år
14. Val av två revisorsuppleanter för en tid av ett år
15. Val av två ledamöter till valberedningskommittén
16. Genomgång av propositioner från styrelsen och beslut därav
17. Genomgång av motioner från medlemmarna och beslut därav
18. Fastställande av medlemsavgifter
19. Årsmötets avslutande

 §9. Motioner
Rätt att avge motion tillkommer varje medlem. Motion att behandlas vid nästkommande årsmöte skall skriftligen vara styrelsen
tillhanda senast 14 dagar före årsmötet.

 §10. Extra medlemsmöte
Extra medlemsmöte hålls då styrelsen finner så erforderligt eller om minst en åttondel av medlemmarna kräver detta.
Kallelse inklusive dagordning skall delges medlem senast två veckor före extra medlemsmöte.
Extra medlemsmöte skall endast besluta i ärenden som föranlett kallelsen.

 §11. Röst- och beslutsrätt
Varje medlem har en röst. Beslut fattas med enkel röstövervikt för närvarande medlemmar vid årsmöte.
Omröstning sker öppet om inte sluten omröstning begärs. Valfrågor avgörs vid lika röstetal genom lottning.
Övriga frågor avgörs vid lika röstetal av ordförandens för mötet ståndpunkt. Röstning med fullmakt är tillåten,
dock högst 10 fullmakter per närvarande medlem. Fullmakt överlämnas skriftligen till styrelsen före mötet.

§12. Valberedning
Valberedningskommittén skall bestå av tre ledamöter, varav en utses av styrelsen. Kommittén utser inom sig sammankallande.
Valberedningskommittén skall, senast en vecka före ordinarie årsmöte, till styrelsen inkomma med förslag på kandidater till 
i § 8 föreskrivna val.

 §13. Ändring av stadgar
Beslut om ändring av stadgar fattas av årsmöte. För stadgeändring skall 2/3 av vid mötet närvarande
medlemmar biträda förslaget om ändring.

 §14. Föreningens upplösning
Beslut om föreningens upplösning skall, för att vara giltigt, fattas vid två på varandra följande möten, varav ett skall
vara ordinarie årsmöte. Vid upplösning av föreningen skall dess tillgångar överlämnas till Uppsala garnisons ledning
och nyttjas, enligt föreningens styrelseförslag.

Senaste Ärnabladet

ArnaBladetTidningen från
Ärna Kamrat och Veteranförening.

Fika-träffar

Lokalen m uteplats Tisdag förmiddag från kl. 09.00 har vi kaffeträffar 
Läs mer
© Ärna Kamrat- och Veteranförening

Antal besökare från 2008 till idag: 

299911